Kumppanimme Eläkeläiset ry., Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry, Helsingin kaupunki ja Malmiverkosto tarjoavat ohjelmaa ja tietoa

Ilmasto- ja ympäristömuistot talteen - kilpailu

Eläkeläiset ry käynnistää ilmastoaiheisen muistelukampanjan, jonka toteutamme kilpailuna. Kilpailu alkaa heti 9.2.2024 Eläkeläinen-lehdessä julkaistavasta kilpailukutsusta ja jatkuu vuoden 2024 toukokuun loppuun saakka.

Taustaksi

Eläkeläiset ry:n Karkkilan ja Keravan yhdistykset esittivät, että järjestämme eläkeikään
ehtineille ihmisille muistojen keräyskampanjan ilmaston ja ympäristön muutoksesta.

Perusteluina yhdistykset toteavat, että ”ilmaston ja ympäristön muutokset ovat muokanneet merkittävästi suomalaisten elinympäristöä kuluneina vuosikymmeninä. Toisaalta teollisuuden parantunut ympäristöystävällisyys on parantanut
tehdaspaikkakuntien vesistöjen laatua, toisaalta ilmastonmuutos on edennyt ja
uhkaa elinympäristömme tulevaisuutta”.

”Ennen kaikki oli paremmin” – vai oliko? Kannustamme muistelemaan:

- ilmaston ja ympäristön muutoksia sitten lapsuuden aikojen

- tarjosivatko metsät enemmän nautintoa kuin nykyään

- miten ennen kierrätettiin ja tehtiin vanhasta uutta

- miten ravintomme ja ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet

- miten kaupungistuminen ja rakennetun ympäristön lisääntyminen on
vaikuttanut

- Muistelijat voivat kertoa myös, mitkä ovat heidän ympäristötekojaan.

Vaikka muistojen keräyskampanja toteutetaan kilpailuna, kilpailu ei ole pääasia.

Tavoitteet

- tuottaa mielenkiintoisia keskustelunaiheita ja yhdessä tekemistä
yhdistyksille

- tukea muistia ja tiedostamista

- tukea itseilmaisua, kuten esimerkiksi tunteiden ilmaisemista

- tuottaa hyödyllistä materiaalia järjestön käyttöön.

Lähtökohtana on, että jäsenillämme on omakohtaista ja konkreettista kokemusta ilmaston ja elinympäristömme muutoksista koko ”elonkehää” ajatellen sekä laaja näkemys sen seurauksista ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksista. Siksi kutsumme jäseniämme ja ystäviämme osallistumaan muistelukilpailuun. Kilpailu on tarkoitettu sekä henkilöjäsenille että yhdistyksille.

Kolme sarjaa:

- Kirjoittaminen: runo ja proosa, kaunokirjallisesta asiatyyliin vaihdellen jne.

- Kuva: maalaus, piirustus, valokuva, kollaasi, video jne.

- Esitys eli performanssi: sketsi, näytelmä, lavarunous, videoitu
keskustelu jne.

Kilpailutietoja ja ohjeita osallistujille

- Kilpailutyöt pyydetään lähettämään 31.5.2024 mennessä Eläkeläiset
ry:hyn joko kirjeitse: Tiina Rajala, Eläkeläiset ry, Kauppakaarre 1, 00700
Helsinki tai sähköpostin liitteenä: tiina.rajala@elakelaiset.fi

- Pyydämme kirjoittamaan kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään
sanan ”ilmastomuistelu”.

- Kilpailutulos julkistetaan kesätauon jälkeen elokuun alussa.

- Kilpailutuomareina toimivat kirjailija Niina Hakalahti ja Eläkeläiset
ry:n entinen järjestösuunnittelija Anu Mäki.


Parhaat muistelut palkitaan. Kukin muistelukilpailun osallistuja voi tulla palkituksi vain yhdestä kilpailutyöstään. Kilpailuun voi osallistua omalla nimellään tai halutessaan nimimerkillä. Jos kilpailija käyttää nimimerkkiä, hänen on toimitettava Eläkeläiset ry:hyn myös oma nimensä sekä yhteystietonsa.

Kirjoitukset: Tekstin määrä saa olla korkeintaan viisi sivua. Tekstin kirjainkoon tulee olla 12 ja rivivälin 1,5.


Muut tuotokset, kuten kuvat, videot tai esimerkiksi taltioidut
esitykset: Kilpailuun ei lähetetä esineitä, kuten esimerkiksi maalauksia tai piirustuksia vaan kuvatallenne niistä. Valokuvat lähetetään jpg-tiedostoina sähköpostin liitteenä.

Sopiva videotallenteen pituus on enintään viisi minuuttia.

Tallenteita Mp3- tai mov-muodossa voi lähettää postitse muistitikulle tallennettuna, pilvitallennuspalvelua (esim. Google Drive tai Dropbox) käyttäen
tai sähköpostitse We Transfer -palvelua käyttäen.


Eläkeläiset ry varaa oikeuden julkaista kilpailutuotoksia
korvauksetta eri viestintäkanavissaan ja jakaa niitä esimerkiksi kotisivujensa
aineistopankin kautta.

Aineistoa saatavilla

Muistelun tausta-aineistona voi halutessaan käyttää Eläkeläiset ry:n verkkosivuille koottua ilmasto- ja ympäristöaiheista koottua tietopakettia:
elakelaiset.fi/toiminta/aineistopankki Tausta-aineistoa voi tilata Eläkeläiset
ry:n toimistolta.

Vanhuksille ja eläkeläisille suunnattuja palveluita parannetaan – Huomioita Helsingin senioreille järjestetystä tilaisuudesta Keskustakirjasto OODIssa 22.11.2023

Leo Olasvirta

Helsingin vanhuusneuvosto ja Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry järjestivät avoimen
yleisötilaisuuden Oodissa. Aiheena oli ikääntyneiden terveyspalveluiden
tulevaisuudennäkymät, terveyskeskusten ja seniorikeskusten palvelut.

Vanhuusneuvoston tehtävänä on tuoda esille ikääntyvän väestön näkökulmaa esityksillä,
lausunnoilla ja kannanotoilla. Kaupunginhallitus nimesi elokuussa 2023 kuusi yhteisöä,
jotka nimittävät Helsingin vanhuusneuvostoon jäsenen ja varajäseniä.
Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestöä edustaa vanhuusneuvostossa Olli Salin.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry on kahdeksan Helsingissä toimivan alueellisen
eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. HEJ:n tavoitteena on edistää ikäihmisten
hyvinvointia ja yhteiskunnallista arvostusta sekä kehittää yhteistyötä alueensa
eläkeläisyhdistysten kesken. Eläkeläiset ry:n Helsingin aluejärjestömme
osallistuu HEJ:n toimintaan ja aluejärjestöämme edustaa HEJ:ssa Malmin
Eläkeläisten varapuheenjohtaja Leo Olasvirta.

Puhujina Oodissa olivat kehittäjälääkäri Lars Rosengren, joka kertoi terveysasemien
tilanteesta, sekä seniorikeskusten tilanteesta puhunut johtaja Maritta Haavisto.
Viimeisenä Juha Jolkkonen hahmotti yleisölle sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden
(sotepe) tulevaisuudesta.

HEJ:n arkipäivän edunvalvonnasta kerrottiin esimerkkinä, että se on lokakuussa tehnyt
HSL:lle ehdotuksen, että yli 70-vuotiaiden tulee saada 50 prosentilla
alennettuja kertalippuja, mikä helpottaa pienituloisten liikkumista silloin, kun
ei ole varaa ostaa kausilippua. Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa on myös
tavoitteena parantaa toimitilojen saatavuutta HEJ:n jäsenjärjestöille.

Järjestöjen tehtävät ovat haastavia. Helsingissä asuu 120 000 eläkeläistä, joista
kasvava osa ei selviä omatoimisesti arjessa. Terveysasemien ja seniorikeskusten
palveluiden kysyntä kasvaa.

Eläkeläiset ry:n vuoden 2024 teema on liikunta ja ulkoilu.
Liikkumattomuus aiheuttaa Suomelle kolmen miljardin euron kustannukset.

Kaupungin edustajat kertoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden linjauksista. Henkilöstöä
ei vähennetä. Moniammatillista osaamista ja kapasiteettia vahvistetaan. Väestöennuste
vaikuttaa palveluiden suuntaamiseen. Palveluiden tulee kattaa koko kaupunginalue.
Palveluita keskitetään suurempiin yksiköihin Seniorikeskuksiin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin keskuksiin (THK) silläkin riskillä, että joitain pienempiä terveysasemia joudutaan sulkemaan. Palvelut sijoitetaan niin, että pääsy niihin kestää enintään puoli tuntia julkisilla kulkuvälineillä.

Kaupunki suunnittelee Malmille uuden sairaalan rakentamista. Sen on määrä valmistua
2032. Malmin sairaalasta tulee kuntoutumista edistävä ja geriatrista hoitoa antava osaamiskeskus.

Eläkeläiset ry. on kattojärjestömme

Eläkeläisten etujen puolustaja ja yhdessäolojärjestö

Eläkeläiset ry on puolueisiin sitoutumaton, Suomen vanhin, vuonna 1959 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii eläkeläisten edunvalvojana, sosiaalisena yhteenliittymänä ja erilaisen kansalaistoiminnan foorumina. Sillä on eri puolilla maata 14 aluejärjestöä, 220 paikallisyhdistystä ja noin 26 000 henkilöjäsentä. Järjestön toimisto sijaitsee Helsingissä.

Eläkeläiset ry tukee ja luo edellytyksiä vapaaehtoiselle eläkeläistoiminnalle, tuottaa erilaisia koulutus- ja kulttuuritapahtumia ja julkaisee Eläkeläinen-lehteä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee järjestön toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

Toimintamme tärkeimpiä arvoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus heikoimpia kohtaan.

Eläkeläiset ry seuraa eläke-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, vanhuspalveluja sekä kaikkea yhteiskuntapolitiiikkaa, joka vaikuttaa eläkeläisten ja ikäihmisten elämään. Tekee esityksiä ja aloitteita maan hallitukselle, eduskunnalle ja viranomaisille, kertoo eläkeläisten kannan poliittisille ja muille päättäjille ja puuttuu erilaisilla kampanjoilla eläkeläisten kohtaamiin epäkohtiin.

Eläkeläiset ry on mukana Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry:ssä. EETU on eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin ja keskittyy eläkeläisten valtakunnalliseen edunvalvontaan.

Eläkeläiset ry:llä on edustus valtioneuvoston nimeämässä Vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukunnassa, Kansaneläkelaitoksen eläkeasioiden neuvottelukunnassa, Eläkeläisjärjestöjen pohjoismaisessa yhteistyötoimikunnassa (NSK) ja yleiseurooppalaisessa yhteistyöelimessä, jonka nimi on AGE Platform Europe.

Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistykset ja 14 aluejärjestöä valvovat, että eläkeläiset otetaan huomioon kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa ja puuttuvat ikäsyrjintään ja muihin epäkohtiin alueillaan. Yhdistysten ja aluejärjestöjen edustajat ovat mukana kunnallisissa ja maakunnallisissa vanhusten ja ikäihmisten neuvottelukunnissa. Jäseniämme on monissa kunnissa valtuustoissa ja muissa kunnallisissa luottamuselimissä.

Aluejärjestön luontoretkellä Salmin ulkoilualueella 17.9.2021. Kaksi linja-autolastillista Helsingin alueen eläkeläisiä keräsi sieniä, jumppasi, pelasi mölkkyä ja käveli luonnossa.

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

Malmin Eläkeläiset ry. kuuluu Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestöön.

Aluejärjestö tukee ja täydentää paikallisyhdistysten toimintaa eläkeläisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja toimii arvokkaan ikääntymisen puolesta vaikuttamalla kaupungin päättäjiin yhteistyössä muiden samoja tavoitteita ajavien eläkeläisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Puheenjohtajana toimii Marjatta Järvi. Käykää tutustumassa aluejärjestön tapahtumatarjontaan, josta alempana muutamia poimintoja.


Päivitetty 11.5.2024